Food Science and Technology

ISSN-print: 2073-8684
ISSN-online: 2409-7004
ISO: 26324:2012
Архiви

The influence of antioxidant postharvest treatment on content of biologically active substances during storage of cucumbers

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

O. Priss
V. Yevlash
V. Zhukova
I. Ivanova

Анотація

The influence of heat treatment with antioxidant compositions on the content of biologically active substances during storage of cucumbers is investigated. It was found that the use of the proposed treatment inhibits the activity of ascorbate oxidase by 15–18%, which allows to slow down the decomposition of ascorbic acid by 1.5 times. The content of ascorbic acid in the experimental fruit after storage for 28 days is 1.4 times higher than in the control after 21 days of storage. It was found that in the cucumbers 11–14 sm long, the synthesis of polyphenols continued in the period of storage.  The intensity of accumulation of phenolic substances proved to be different in the treated and control groups. It was shown that thermal treatment with antioxidants slowed the growth rate of total polyphenols by 20% relative to control, indicating inhibition of maturation processes. It was revealed that the activity o polyphenol oxidase during the storage of treated fruits was slowing down. It has been established that the application of said treatment substantially inhibits the degradation of chlorophylls. Rapid loss of chlorophyll caused yellowing and loss of consumer properties in the control groups after 2 weeks of storage. In processed cucumbers only 21 days of storage revealed a decrease in the concentration of chlorophyll in relation to the moment of laying. At day 28 the amount of chlorophylls in the experimental fruit is at the same level as in the control after a week of storage. It has been found that the use of the proposed treatment slows the degradation of carotenoids. The quantity of carotenoids in experimental cucumbers at the end of storage is 21–23% higher than in the control ones. The compensatory function of ascorbic acid, carotenoids and phenolic substances during storage of cucumber fruits is proved.
Ключові слова:
Для цієї мови відсутні ключові слова

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Хімія харчових продуктів і матеріалів. Нові види сировини
Біографія автора

O. Priss, Одеська національна академія харчових технологій

Кафедра харчової хімії, доцент

Посилання

1. Veselskyi VL. Zakonomirnosti zmin stanu zdorovia naselennia Ukrainy. Ukraina. Zdorovia natsii. 2007;2: 16–20.

2. Tsiborovskyi OM. Zakhvoriuvanist yak pokaznyk stanu zdorovia naselennia Ukrainy i osnovni ryzyky yii pidvyshchennia v suchasnykh is-torychnykh umovakh. K.; 2010.

3. Skalnyi AV, Rudakov YA, NotovaSV, BurtsevaTY, SkalnyiVV, Baranova OV. Osnovi zdorovoho pytanyia : posobye po obshchei nutrytsyolo-hyy. Orenburh: HOU OHU; 2005.

4. Yatsenko OM, Timina IY. Mizhnarodna torhivlia plodovo-ovochevoiu produktsiieiu v umovakh dynamizatsii konkurentnoho seredovyshcha. Produktyvnist ahropromyslovoho vyrobnytstva. Ekonomichni nauky. 2014; 26: 97-106. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pav_2014_26_16.

5. Lohosha RV. Svitovyi rynok ovochiv ta mistse na nomu Ukrainy. Seriia: Ekonomichni nauky. 2012; 3: 164–169.

6. Khareba VV, Khareba OV, Furman VA, Khareba OV. Stan i problemy rozvytku haluzi ovochivnytstva. Naukovyi visnyk Natsionalnoho univer-sytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Ser.: Ahronomiia. 2013; 183: 9–14. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_agr_2013_183%281%29_3

7. Food and Agricultural commodities production. Commodities by country. FAOSTAT. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. 2013. Аvailable at: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx

8. Barabash OY, Semenchuk PS.Vse pro gorodnitstvo. Kiev: Viry;2000.

9. Verheul MJ, Slimestad R, Johnsen LR. Physicochemical changes and sensory evaluation of slicing cucumbers from different origins. Horticul-tural Science.2013; 78(4): 176–183.

10. Saboo SS, Thorat PK,Tapadiya GG, Khadabadi SS. Ancient and recent medicinal uses of cucurbitaceae family. International journal of therapeu-ticapplications.2013; 9: 11–19.

11. Rahman AH, Anisuzzaman M, Ahmed F. Study of nutritive value and medicinal uses of cultivated cucurbits. Journal of applied sciences research. 2008; 4(5): 555–558.

12. Melo EA, Lima VA, Maciel MI. Polyphenol, ascorbic acid and total carotenoid contents in common fruits andvegetables. Brazilian Journal of Food Technology. 2006; 9(2): 89–94.

13. Noichinda, S., Bodhipadma, K., Saosumran, W., Rodses, A., & Ketsa, S. Low light prevents peel yellowing in stored cucumber fruit. Thai Jour-nal of Agricultural Science. 2006; 39(1-2), 89–92.

14. Kucherenko T. Rinok ovochiv i bashtannih kultur v Ukrayini: potochna kon’yunktura i prognoz. PropozitsIya. 2008; 12: 46–49.

15. Rud VP. Znachennya ovochevogo rynku v prodovolchij bezpeci Ukrayiny. Visn XNAU Ser. «Ekonomika APK i pryrodokorystuvannya». 2009; 11: 363–368.

16. Sikachina OV. Agropromyslovyj rozvytok Ukrayiny – kryza nevykorystanyx mozhlyvostej. Ekonomika APK.2011; 3: 16–23.

17. Saltveit ME, Gross KC, Wang CY, Saltveit M.Cucumber. Agricultural handbook № 66 : The commercial storage of fruits, vegetables, and florist and nurserystocks. US Dept. Agr., Washington, DC; 2007. Аvailable at: http://www.ba.ars.usda.gov/hb66/cucumber.pdf

18. Kolupaev YE, Karpets YV. Aktivnyie formyi kisloroda pri adaptatsii rasteniy k stressovyim temperaturam. Fiziologiya i biohimiya kult. rasteniy. 2009; 41(2): 95‒108.

19. Wang CY. Chilling injury of tropical horticultural commodities. HortScience.1994; 29(9): 986‒988.

20. Mahajan PV, Caleb OJ, Sing Z, Watkins CB, GeyerM.Postharvest treatments of fresh produce. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2017; 372:20-30.Available at: http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/372/2017/20130309.full

21. Toivonen PM. Benefits of combined treatment approaches to maintaining fruit and vegetable quality. Fresh Produce. 2009; 3: 58–64.

22. Prіss OP. Skorochennya poshkodzhennya holodom pіd chas zberіgannya tomatіv z teplovoyu obrobkoyu antioksidantami. Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovyih tehnologiy. 2015; 1/6(73): 38–43. DOI: 10.15587/1729-4061.2015.37171

23. Serdyuk M, Stepanenko D, Priss О, Kopylova T, Gaprindashvili N, Kulik А, Atanasova V, Kashkano М, Kozonova J. Development of fruit diseases of microbial origin during storage at treatment with antioxidant compositions.Eastern-Еuropean journal of enterprise technologies. 2017; 3(11): 45–51. Available at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2017_3(11)__8.

24. Lurie S. Pedreschi, R. Fundamental aspects of postharvest heat treatments. Horticulture Research. 2014. 1, 14-30. doi:10.1038/hortres.2014.30

25. Kasim MU, Kasim R. Vapor heat treatment increase quality and prevent chilling injury of cucumbers (Cucumis melo L. cv. Silor). American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences. 2011; 11(2): 269–274.

26. Wang CY.Combined treatment of heat shock and low temperature conditioning reduces chilling injury in zucchini squash. Postharvest Biology and Technology.1994; 4(1-2): 65‒73. doi:10.1016/0925-5214(94)90008-6

27. Priss O. Effect of heat treatment with antioxidants on oxygen radical scavenging during storage of bell pepper fruits.Ukrainian Food Journal. 2016; 5(1): 16–26.

28. PrissO. Chilling-injury reduction during the storage of tomato fruits by heat treatment with antioxidants.Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2015; 1(6):38–43. doi:10.15587/1729-4061.2015.37171

29. Priss O, Kalytka V. Effect of heat treatment with antioxidants on oxygen radical scavenging during storage of zucchini squash. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2015; 6(10): 47–53. doi:10.15587/1729-4061.2015.56188

30. McCollum TG, Doostdar H, Mayer RT, McDonald RE. Immersion of cucumber fruit in heated water alters chilling-induced physiological changes. Postharvest Biol. Technol. 1995; 6: 55–64.

31. Priss OP, ProkudinaTF, Zhukova VF. Rechovina dlya obrobki plodovih ovochіv pered zberіgannyam. Pat. 41177 Ukraine, IPC А23В 7/00, А23L 3/34; 2009.

32. Musiienko MM, Parshykova TV, Slavnyi PC. SpektrofotometrichnI metodi v praktitsI fiziologiyi, biohimiyi ta ekologiyi roslin. Kyiv: Fitosotsiotsentr;2001.

33. Naichenko VM. Praktikum z tehnologiyi zberіgannya і pererobki plodіv ta ovochіv z osnovami tovaroznavstva. Kyiv: FADA LTD; 2001.

34. Pochinok XN. Metodyi biohimicheskogo analiza rasteniy. Kiev: Naukova Dumka;1976.

35. Baranenko VV. Superoksiddismutaza v kletkah rasteniy. Tsitologiya. 2006; 48(6): 465–474.

36. Sanmartin M, Pateraki I, Chatzopoulou F, Kanellis AK.Differential expression of the ascorbate oxidase multigene family during fruit develop-ment and in response to stress. Planta.2007; 225(4): 873–885. DOI:10.1007/s00425-006-0399-5

37. SaariNB,FujitaS, MiyazoeR, OkugawaM. Distribution of ascorbate oxidase activities in the fruits of family cucurbitaceae and some of their properties. Journal of Food Biochemistry. 1996; 19(4): 321–327.

38. Priss OP. Dinamika fenolnyih veschestv pri hranenii plodov kabachka i ogurtsa s primeneniem antioksidantov. Fenolnyie soedineniya: funda-mentalnyie i prikladnyie aspektyi: materialyi dokladov VIII Mezhdunarodnogo simpoziuma. Moskva, 2-5 oktyabrya 2012 g. M.: IFR RAN; RUDN. 2012: 638–640.

39. Amiot MJ, Fleuriet A, Cheynier V, Nicolas J. Phenolic compounds and oxidative mechanisms in fruit and vegetables. Phytochemistry of fruit and vegetables. Proceedings of the phytochemical society of Europe. New York, NY: Oxford University Press.1997; 41: 51–85.

40. Tomas-Barberan FA, Espin JC. Phenolic compounds and related enzymes as determinants of quality in fruits and vegetables.Journal of the Sci-ence of Food and Agriculture. 2001;81(9): 853–876.