Том 12, № 2 (2018)

Зміст

Біопроцеси, біотехнологія харчових продуктів, БАР

L. Krupytska, L. Kaprelyants, L. Trufkati, T. Velichko, V. Kirilov
PDF
T. Mudrak, A. Kuts, S. Kovalchuk, R. Kyrylenko, N. Bondar
PDF
V. Yukalo, L. Storozh, K. Datsyshyn, O. Krupa
PDF
A. Kapustian, N. Cherno, О. Nikulina
PDF

Хімія харчових продуктів і матеріалів. Нові види сировини

E. Malinka, S. Beltyukova, V. Boychenko
PDF
V. Pasichnyi, Ye. Kotliar, M. Polumbryk, M. Polumbryk, V. Litvyak
PDF
O. Fursik, I. Strashynskiy, V. Pasichny, О. Kochubei-Lytvynenko
PDF
V. Derevenko, G. Kasyanov, L. Pylypenko
PDF
V. Koltunov, K. Kalaida, A. Zabolotna, T. Volkova
PDF
O. Kupchyk
PDF
A. Dubinina, H. Selyutina, T. Letuta, O. Hapontseva, T. Frolova
PDF
T. Brykova, O. Samohvalova, N. Grevtseva, K. Kasabova, A. Grygorenko
PDF

Технологія і безпека продуктів харчування

A. Pivovarov, S. Mykolenko, Y. Hez’, S. Shcherbakov
PDF
M. Mardar, А. Yegorova, I. Ustenko, M. Stateva, T. Cherevaty
PDF
N. Stankova, T. Gogova, L. Paramonenko
PDF