РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Н. М. Купріна, І. Рудюк

Анотація


В статті проведено аналіз сучасних підходів щодо визначення сутності категорій «управлін-
ський облік», «стратегічних управлінський облік», підходів в наукових працях іноземних і українсь-
ких вчених щодо етапів розвитку управлінського обліку в історичному та практичному аспекті та їх
узагальнення: для структурування розвитку управлінського обліку за окремими етапами в історич-
ному аспекті. Проведене дослідження етапів розвитку управлінського обліку дозволило обґрунту-
вати виділення стратегічного управлінського обліку, як сучасного виду обліку, що обумовлено впли-
вом факторів зовнішнього середовища над внутрішніми на функціонування суб’єктів господарюван-
ня, та сприяє забезпеченню їх ефективної діяльності та конкурентоспроможності.


Ключові слова


управлінський облік, стратегічних управлінський облік, етапи розвитку, підп- риємство, зовнішні фактори, конкурентоспроможність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Купріна Н.М. Стратегічний управлінський облік як інструмент забезпечення конкурентоспромож-

ності та ефективності діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Н.М. Купріна // Економіка харчової

промисловості. – 2017. Т. 9. - № 3. - 45 - 51 с. – Режим доступу: http://oaji.net/articles/2017/3396-1508483380.pdf;

Васюта–Беркут О.І. Теорія бухгалтерського обліку: [навч. посіб.] / О.І. Васюта–Беркут, Г.Ф. Шепі-

тько, Н.О. Ромашевська ; за заг. ред. В.Б. Захожая. – К.: МАУП,2001 . – 1 79 с.

Корецький М.Х. Управлінський облік: [навч. посіб.] / М.Х. Корецький, Н.В. Дацій, Л.В. Пельтек. –

К.: центр учбової літератури, 2007 – 296 с.

Бабарикін С.В. Виникнення і розвиток теорії обліку витрат у США та Великобританії / С.В. Бабари-

кін // Бухгалтерський облік. – 1997. – № 3. – С. 91 –94.

Соколов Я.В. Бухгалтерський облік: від витоків до наших днів: [навч. посібник] / Я.В. Соколов. – М

.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Гарасим П.М. Курс управлінського обліку: [навч. посіб.] / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хо-

мин. – К.: Знання, 2007 – 314с.

Добровський В.М. Управлінський облік: [навч. – метод, посіб. для самост. вивч. дисц.] / В. М. Доб-

ровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова ; за ред. В. М. Добровського. – К.: КНЕУ, 2003. – 235 с.

Nelson M. The origin and evolution of management accounting: a review of the theoretical framework/

Nelson Maina Waweru // Problemsand Perspectivesin Management. – 2010. – Volume 8, Issue 3. – S.165–1 82. – Retrieved from: http://businessperspectives.org/journals_free/ppm /2010/PPM_EN_.

Атамас П.Й. Управлінський облік : [навч. посіб.] / П.Й. Атамас. – Київ: Центр навчальної літерату-

ри, 2006. – 440 с.

Королович О. Управлінський облік в Україні та питання становлення його на промислових підпри-

ємствах [Електронний ресурс] / О. Королович // Економічний аналіз. – 2012. – № 11(4). – Режим доступу:

http://dspace.msu. edu.ua:8080/bitstream/123456789/930/1/Королович%20О.%20О%20%287%29.pd.

Акольська О.В. Управлінський облік проблеми його функціонування в сучасних умовах управління

підприємством [Електронний ресурс] / О.В. Акольська, О.В. Білоцерківський // Економіка та управління підп-

риємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2009. – № 3(7). – Режим доступу:

https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/EUPMG/2009/.

Крушельницька Т.А. Управлінський облік та його складові [Електронний ресурс] / Т.А. Крушель-

ницька, Г.Є. Павлова // Економіка АПК. – 2009. – № 20. – Режим доступу:

http://www.agrosvit.info/pdf/20_2009/6.pdf

Костенко О.М. Управлінський облік – інформаційна система прийняття рішень [Електронний ре-

сурс] / О.М. Костенко // Агросвіт. – 2013. – № 1 . – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/1_2013/2.pdf

Нападовська Л.В. Управлінський облік: [підруч. для студентів вищих навч. закладів] / Л.В. Напа-

довська. – К. : Книга, 2004. – 544 с.

Лищенко О.Г. Стратегічний управлінський облік як ефективний інструмент управління конкуренто-

спроможністю [Електронний ресурс] / О.Г. Лищенко, Ю.А. Герасименко // Економіка та підприємництво. –

– № 1(87). – Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/1 515/1/

Lishchenko_Strategic%20management%20accounting.pdf.

Панков В.В. Базові принципи і допущення стратегічного управлінського обліку / В.В. Панков, В.Ф.

Несветайло // Міжнародний бухгалтерський облік. – 2012. – № 7. – С. 2 – 7.

Семанюк В.З. Формування підсистеми стратегічного обліку в умовах ринкових відносин / В.З. Се-

манюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 11(1 14). – С. 59–64.

Ivanov V.V. Upravlencheskij uchet dlja jeffektivnogo menedzhmenta / V.V. Ivanov, O.K. Han. – М.:

INFRA–M, 2009. – 208 p.

SimmondsK. The accounting assessment of competitive position / K. Simmonds // European Journal of

Marketing, Organization and Society. – 1986. – № 1 2(4). – P. 357–374.

Довжик О.О. Роль управлінського обліку та проблеми його впровадження на підприємствах [Елект-

ронний ресурс] /О.О.Довжик // Вісник. – 2012. – № 2. – Режим доступу:

http://dev.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk /2012/ 02/174.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fie.v10i1.871

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.