THE ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES CONCERNING DETERMINATION OF MONETARY MEANS ACCORDING TO THE ACCOUNTING STANDARDS

T. Stupnytska, O. Volodina, O. Martynovska

Анотація


The analysis of theoretical approaches concerning determination of “monetary means” concept and
their classification in the economic literature and according to the accounting standards, has been considered in the article. Monetary means are the most available assets of the enterprise, which provide its necessary paying capacity, and it causes the necessity to get full information about their movement and balance in the enterprise to increase efficiency of their use and management.

Ключові слова


monetary means, assets, the most available assets, classification of monetary means.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti» zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv 07.02.13 №73): za stanom na 8 liutoho 2014 r. (2014). Retrieved from

https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/nacionalyne-pologhennyastandartu-1021081.html

MSBO 1 «Podannia finansovoi zvitnosti». (2015). Retrieved from

https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO1_01012015.pdf

MSBO 7 «Zvit pro rukh hroshovykh koshtiv». (2015). Retrieved from

https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO7_01012015.pdf

Forma № 5 «Prymitky do richnoi finansovoi zvitnosti» (zatverdzheno nakazom Minfinu vid 29.11.2000

№302 u redaktsii nakazu Minfinu vid 28.10.2003 №602 iz zminamy vnesenymy nakazamy Minfinu №989 vid

12.2002, №602 vid 28.10.2003, №1238 vid 14.10.2008. (2008). Retrieved from

https://buhgalter911.com/blanki/finansovaya-otchetnost/forma-n-5-prymitki

Bondarenko, N. M., & Taran, V. V. (2017). Orhanizatsiia obliku i kontroliu hroshovykh koshtiv. Prychornomorski ekonomichni studii, (17), 229-234.

Iefimenko, V. I., & Luk’ianenko, L. I. (2005). Oblik u zarubizhnykh krainakh (V. I. Iefimenko, Ed.). K.:

KNEU.

Ivchenko, L. V. (2016). Sutnist hroshovykh koshtiv: pidkhody do vyznachennia. Retrieved from

http://global-national.in.ua/archive/10-2016/167.pdf

Ostafiichuk, S. M. (2011). Klasyfikatsiia hroshovykh koshtiv ta yikh ekvivalentiv dlia potreb bukhhalterskoho obliku ta analizu. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni

nauky., (20), ІІ, 261-267

Sopko, V. (2010). Bukhhalterskyi oblik (2 vyd., pererob. i dop. ed.). K.: KNEU.

Pyskunov, R. A., & Sukhacheva, V. A. (2014). Klasyfikatsiia hroshovykh koshtiv. Retrieved from

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=74812

Poddierohin, A. M., & Nevmerzhytskyi, Ia. I. (2010). Efektyvnist upravlinnia hroshovymy potkamy pidpryiemstva. Finansy Ukrainy, (11), 119-127.

Tkachenko, N. M. (2011). Bukhhalterskyi oblik, opodatkuvannia i zvitnist (5-te vyd. ed.). K.: Altera.

Filimonenko, O. S. (2005). Finansy pidpryiemstv. K.: Kondor.
DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fie.v9i4.751

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.