ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

В. І. Хрип’юк

Анотація


У статті розглянуто теоретичні засади композиції державного регуляторного механізму активізації інноваційних процесів у визначених інституційних ланках харчової промисловості України. Визначені «сильні» та «слабкі» регуляторні важелі (через критеріальний базис світовизнаного Глобального
інноваційного індексу), що формують інноваційний клімат у агропродовольчому секторі країни. Обґрунтовано перспективні напрями удосконалення державного регулювання інноваційного розвитку харчової промисловості України та з використанням авторського підходу визначені відповідні галузеві пріоритети.

Ключові слова


державне регулювання, інноваційна активність, глобальний інноваційний індекс, харчова промисловість, продовольча безпека.

Посилання


Дейнеко Л. В. Комплексне дослідження інноваційного розвитку сфери виробництва продуктів харчування в умовах посилення ризиків продовольчої безпеки [Електронний ресурс] / Л. В. Дейнеко // Регіональна

економіка. – 2013. – № 2. – С. 219–221. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2013_2_27.

Жаліло Я. А. Економічна стратегія як категорія сучасної економічної науки / Я. А. Жаліло // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 19–27.

Жужукіна Н. І. Парадигма регіонального інноваційного розвитку хлібопекарських підприємств України / Н. І. Жужукіна, С. В. Петруха, М. М. Колотуша // Економіст. – 2008. – № 4. – С. 28-43.

Заїнчковський А. О. Стан і перспективи розвитку підприємств харчової та переробної промисловості

України / А. О. Заїнчковський, М. П. Сичевський // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2011. – № 2. –

С. 22-26.

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-ІV: за станом на 01 жовтня 2017

р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua.

Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності. / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К. : Видавничий центр «Академія», 2005. – 400 с.

Крисанов Д. Ф. Стратегія нарощування інноваційного потенціалу підприємствами харчової промисловості / Д. Ф. Крисанов, Л. Д Водянка // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 1. – С. 89-104.

Левченко Ю. Г. Активізація інноваційної діяльності вітчизняних підприємств в умовах кризи [Електронний ресурс] / Ю. Г. Левченко // Всеукраїнська наук.-прак. on-line конф. аспірантів, молодих учених та студентів, присвячена Дню науки : тези доповіді // Електронний архів Житомирського державного технологічного

університету. – 2017. – Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6813.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі «Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь 2017». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua.

Мостенська Т. Л. Харчування як складова продовольчої безпеки [Електронний ресурс] / Т. Л. Мостенська, Г. О. Кундєєва // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Том 22, №

– С. 113-122. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23714.

Офіційний веб-сайт сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Петруха С. В. Методологія комплексного аналізу інноваційної активності вітчизняної харчової індустрії / С. В. Петруха, М. М. Колотуша // Економіст. – 2007. – № 4. – С. 50-56.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення стратегії подолання бідності» від

03.2016 р. №161-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua.

Official web-site of the WIPO. World Intellectual Property Organization. - [Electronic resource]. – Mode

of access: http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4193

Global Innovation Index 2017 / ed.S. Dutta, INSEAD. – The Business School of The World, 2017. – 303 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fie.v9i4.748

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.