ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

Ю. В. Дьяченко

Анотація


В статті розглянуто структуру експорту агропромислової продукції та зміни в географії експортних потоків з України. Проаналізовано можливість вітчизняних підприємств харчової промисловості, в
тому числі м’ясопереробної галузі, бути конкурентоспроможними на зовнішньому ринку, зокрема ринку
Європейського союзу. Освітлено питання державного регулювання якості та безпечності харчової
продукції в Україні.

Ключові слова


м’ясопереробна галузь, конкурентоспроможність, стратегія, безпека продукції, система НАССР, державне регулювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Заремба П. О. Реалізація потенційних можливостей підприємств як умова стабілізації та ефективного

розвитку м’ясопереробної промисловості України / П. О. Заремба // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту, 113 Торгівля і ринок України. – 2010. – Вип. 29. – С. 403-410.

Драган О. І. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств м’ясної промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)» / Драган О. І. – Київ, 2008. – 37 с.

Міхєєнко К. С Стратегія економічного розвитку м’ясопереробної промисловості : автореф. дис. на

здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» /

Міхєєнко К. С. – Донецьк, 2007. – 20 с.

Мазуренко О.В. Стан і напрями розвитку м’ясопродуктового підкомплексу в Україні / О.В. Мазуренко // Економіка АПК. – 2012. – № 8. – С. 59-65.

Антонюк О.П.; Антонюк П.О.; Лисюк В.М. Аналіз динаміки та структури експорту агропродовольчої

продукції // Економіка харчової промисловості. – 2017. – Т. 9, Вип. 3. – С. 8–15; DOI: 10.15673/fie.v9i3.619

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:

//www.ukrstat.gov.ua.

Рейтинг ТОП-100: крупнейшие производители мясной продукции [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: https://delo.ua/business

Шелест Н.А. Моніторинг стану, проблем та перспектив розвитку м’ясопереробних підприємств

України // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. – 2014. – Т. 19, Вип.1/2. – С. 47–50.

Дьяченко Ю. В. Безпечність харчової продукції, як фактор конкурентоспроможності підприємств

м’ясопереробної галузі України // Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття :

V міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2017 р.: тези доповіді. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – С. 127-129.

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» №

/97-ВР від 23.12.1997: за станом на 05.07.2017р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80

Два роки дедлайну – що потрібно зробити АПК для переходу на систему HACCP [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://agropolit.com/spetsproekty.

Постанова Кабінету Міністрів України № 667 від 02.09.2015 «Про затвердження Положення про

Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» : станом на

01.2017р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF

Наказ міністерства аграрної політики та продовольства України №590 від 01.10.2012 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» : за станом на 25.12.2015р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12
DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fie.v9i4.742

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.