АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ВИНОРОБСТВА

С. А. Бондаренко, В. В. Руммо, В. Р. Нізяєва

Анотація


У статті досліджено стан експортно-імпортної діяльності підприємств виноробної промисловості. На основі отриманих результатів виділено сучасні ризики, які необхідно враховувати при антикризовому регулюванні для забезпечення належного рівня експортної спроможності підприємств виноробної промисловості. Доведено, що регуляторний вплив на розвиток виноградарства та виноробства
слід зосереджувати, з одного боку, на безпосередній роботі із споживачем, а з іншого – на реструктуризації імпорту країни інструментами державного менеджменту.

Ключові слова


експортно-імпортна діяльність, підприємства виноробної промисловості, ємність ринку, ступінь відкритості ринку вина, антикризове регулювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Василенко В. О. Антикризове управління підприємством / В. О. Василенко. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 504 с.

Коротков Э. М. Антикризисное управление: [учебник] / Э. М. Коротков. – [2-е изд., доп. и перераб.]. –

М.: ИНФРА-М, 2007. – 620 с.

Шершньова З. Є. Антикризове управління підприємством: [навч. посібник] / Шершньова З. Є., Багацький В. М., Гетманцева Н. Д. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с.

Мельник Ю. М. Ситуаційне застосування маркетингових інструментів на різних стадіях антикризового

управління / Ю. М. Мельник. – Донецьк: ДРУК – ІНФО, 2010. – С. 272 – 274

Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: [монографія] / [за заг. ред. С. М. Ілляшенка].– Суми:

ВТД «Університетська книга», 2006. – 728 с.

Авідзба А. М. Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку виноградарськовиноробного комплексу України / А. М. Авідзба // Вісник аграрної науки: науково-теоретичний журнал української академії наук. – 2010. – №4. – С. 5–8.

Экономические проблемы виноградарства и виноделия / [под ред. академика НАН Украины Б.В. Буркинского]. – О.: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2007. – 216

с.

Кучеренко В. М. Формування та розвиток аграрної ринкової інституції виноробної галузі : дис. канд.

ек. наук : 08.00.03 «Економіка і управління національним господарством» / Кучеренко В. М. – К., 2016. – 257 с.

Гаркуша О. Ю. Комплексна оцінка збалансованості розвитку

виноробних підприємств: науковометодичний аспект / О. Ю. Гаркуша, Є. М. Смирнов // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – №1. – С. 95–

Стратегічний аналіз виноробних підприємств: орієнтири та конкурентна позиція: [монографія] / [Т. Л.

Мостенська, В. М. Марченко, В. О. Нова та ін.]. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 306 с.

У 2016 виробництво вина в Україні скоротиться на 30-35% [Електронний ресурс]. – Режим доступу до

ресурсу: http://agravery.com/uk/posts/show/u-2016-virobnictvo-vina-v-ukraini-skorotitsa-na-30-35

Державна служба статистики України. Збірник «Промисловість України у 2011-2015 роках» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Acemoglu D. Kindleberger C.P., It's all about different kinds of risk

[Электронный ресурс] // The economist – Режим доступа:

http://www.economist.com/economics/by-invitation/guestcontributions/its_all_about_different_kinds_risk

Griffin D. Types of Business Risk [Электронный ресурс] // Chron Small

Business – Режим доступа: http://smallbusiness.chron.com/types-business-risk-99.html

Risk and Diversification: Different Types of Risk [Электронный ресурс] //

Investopedia Staff – Режим доступа:

http://www.investopedia.com/university/risk/risk2.asp

Toth M., Piterkova A., Serences P. 2014. Non-financial factors´ impact on

profitability and riskiness of Slovak agriculture sector [Электронный ресурс] // Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – Режим доступа:

http://spu.fem.uniag.sk/Marian.Toth/publikacie/20149.pdf

Toth M., Serences P. The impact of different insurance types on the risk of

wheat production in the Nitra region / M. Toth, P.Serences, //Acta oeconomica et informatica. - №2. – 2007. – p. 52-56.

The Orange Book: Management of Risk – Principles and Concepts / Her

Majesty’s Treasury on behalf of the Controller of Her Majesty’s Stationery Office.United Kingdom. London, October

, 50 pages.
DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fie.v9i4.737

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.